مشتریان كارخانه صنعتی بختیار


شركت مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل (اپكو)شركت چرخشگر


شرکت كاوه خودرو سایپاشركت محور خودرو (ومكو)