نظرسنجی

احتراماً خواهشمند است در راستای برآورده کردن هرچه بهتر نیازهای شما، به موارد مطرح شده در ذیل پاسخ داده و ما را در انجام این مهم یاری فرمایید.

  1. به موقع با تاخیر دیر
  2. ارزان متناسب گران
  3. عالی خوب متوسط ضعیف
  4. عالی خوب متوسط ضعیف
  5. عالی خوب متوسط ضعیف
  6. عالی خوب متوسط ضعیف
  7. عالی خوب متوسط ضعیف
  8. عالی خوب متوسط ضعیف
  9. عالی خوب متوسط ضعیف