محصولات

سیبک ها
سیبک فرمان میبی بوس بنز 309 - کامپوننت های خاور 608 - 808 - 612
سیبک فرمان کامیون های بنز 911 جدید - قدیم
سیبک فرمان کامیون بنز ده تن - اتوبوس های بنز 302 - 355 - 457
سیبک فرمان کامیون بنز مایلر - اتوبوس O500
سیبک میل فرمان کوتاه و بلند کامیون های آکتروس - آکسور - آتگو
سیبک میل فرمان کوتاه و بلند کامیون ولو N10 - F12 - اتوبوس های ولو
سیبک میل فرمان کوتاه و بلند کامیون ولو FM9 - NH12 - FH12 - FH13
سیبک فرمان کامیون های اسکانیا 112 - 113 - 340 - 380 - 420
سیبک کج اتوبوس های اسکانیا
سیبک فرمان کامیون های رنو پریمیوم - میدلام - کرکس
سیبک فرمان کامیون های ایویکو 330 - 380 - 440 - میبی بوس هاس ایویکو
سیبک فرمان کامونت های ایسوز 3 - 5 - 6 - 8 تن
سیبک فرمان کامیونت های هیوندای مایتی - میبی بوس کروز
سیبک فرمان کامیون آمیکو M4.5 - M5.2 - M6 - 6 چرخ - 10 چرخ - 2 محور
سیبک فرمان کامیونت های بادسان - فوتون - الوند - کاویان
سیبک فرمان و طبق های بالا و پایین وانت نیسان - مزدا 1600 و 2000
سیبک های کوتاه و بلند تراکتور رومانی و جاندیر
سیبک کواه و بلند تراکتورهای فرگوسن 285 - 399
موج گیرها
دستک موج گیر جلوی اتوبوس اسکانیا
دستک موج گیر جلوی اتوبوس ولو B9 - B7
دستک موج گیر عقب اتوبوس های ولو B7 - تیپ 2 و 3
دستک موج گیر عقب اتوبوس های ولو B9 سالاری
دستک موج گیر جلوی اتوبوس ولو TX
دستک موج گیر عقب اتوبوس ولو TX
دستک موج گیر عقب اتوبوس بنز O500
دستک موج گیر جلو اتوبوس بنز O500
دستک موج گیر جلو اتوبوس بنز SC 457
دستک موج گیر عقب و جلو اتوبوس رنو ایبیارد
دستک موج گیر جلوی کامیون ولو FH - FM9 - NH
دستک موج گیر عقب کامیون ولو FH
دستک موج گیر جلو کامیون دانگ فنگ D375 - T375 - T300
میل فرمان های کوتاه و بلند
میل فرمان کوتاه و بلند مینی بوس بنز 309 - خاور 608 - 808 - 612
میل فرمان کوتاه و بلند کامیون 911 - اشمیتز
میل فرمان کوتاه و بلند کامیونده تن 1921
میل فرمان کوتاه و بلند کامیون مایلر 1924 - 2624
میل فرمان کوتاه، میانی و بلند اتوبوس های 302 - 355 - 457 - 500
میل فرمان کوتاه و بلند کامیون های اتگو - آکسور - آکتروس باری و کمپرسی
میل فرمان کوتاه و بلند کامیون های ولو N10 جدید و قدیم - F12
میل فرمان کوتاه و بلند کامیون های ولو FH12 - NH12 - FM9
میل فرمان کوتاه کامیون های رنو میدلام 270 - 280 - کرکس
میل فرمان کوتاه و بلند کامیون های اسکانیا 112 - 113 - 380 - 420
میل فرمان کوتاه و بلند اتوبوس های اسکانیا
میل فرمان کوتاه کامیون های ایویکو 330 - 380 - 440
میل فرمان کوتاه میبی بوس ایویکو A60 - A80
میل فرمان کوتاه و بلند کامیون های هوو - دانگ فنگ T375 - D375
میل فرمان کوتاه و بلند کامیون آمیکو M4.5 - M5.2 - M6 - 1929 - 2631
میل فرمان کوتاه و بلند کامیونت بادسان - کاویان 106 - 110
میل فرمان کوتاه و بلند کامیونت فوتون - الوند 6.5 و 8.5 تن
میل فرمان کوتاه و بلند کامیونت های ایسوز 3 و 5 تن - 6 و 8 تن
میل فرمان کوتاه و بلند هیوندای مایتی - کروز - اتوبوس های هیوندا
میل فرمان کوتاه و بلند میدل باس های مان و بنز